Privacy policy

Punt.gent is een initiatief en eigendom van T-PI.be (Tomas G.W. De Bruyne — RPR Gent, BE-0859.817.304). Punt.gent heeft met huidige website tot doel om aan elke ge´nteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door Punt.gent worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Punt.gent en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen. 1. Toegang tot de website Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Punt.gent enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke ge´nteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Punt.gent behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Punt.gent en dat door de loutere mededeling van informatie aan Punt.gent, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Punt.gent. Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Punt.gent middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Punt.gent worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden. 2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Punt.gent onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Punt.gent ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Punt.gent inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciŰle of particuliere doeleinden. Punt.gent treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering. 3. Aanwezige links Teneinde het bezoek van de website van Punt.gent voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links. Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Punt.gent nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt. De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Punt.gent. Punt.gent behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen. 4. Bescherming van intellectuele rechten Punt.gent draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Punt.gent, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Punt.gent in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen. 5. Privacy Policy Teneinde de verstrekking van informatie door Punt.gent aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, Úmailadres of telefoon- en faxnummer waardoor de gebruiker ge´dentificeerd wordt. Punt.gent heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen. Punt.gent eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen. Meer informatie omtrent deze Web Policy kan u via ons contactformulier. 01/12/2014

 
Heb je vragen? Contacteer ons.
 


Bestel een website bij onderstaande webdesigners en ontvang het eerste jaar een gratis .gent domeinnaam!
T-Productions l Gentse Webdesign